Regulamin

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy autoboys.pl, dostępny pod adresem www.kup-opony.pl , prowadzony jest przez Firmę Handlowo Usługową Dorota Głowacka, wpisaną przez Burmistrza Miasta Mrągowo do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Mrągowie, adres: ul. Gen. Wł. Andersa 18, 11-700 Mrągowo, NIP: PL 742-185-68-31, REGON: 191989936, (zwaną dalej „Autoboys“).

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy autoboys.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kup-opony.pl

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Autoboys są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Autoboys są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub faktury VAT.

5. Z firmą Autoboys można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1, pod numerem telefonu 734 703 700 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00) oraz pod adresem e-mail : [email protected]

6.Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 2.

7.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie lub e-mailem na adres e-mail wskazane w ust. 5 powyżej. Autoboys, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

8.Minimalne zamówienie w sklepie internetowym to 80.00 zł

9.Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Autoboys a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa firmie Autoboys ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli firma Autoboys wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty firmę Autoboys.

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli firma Autoboys nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez firmę Autoboys , co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez firmę Autoboys i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez firmę Autoboys. W pozostałym zakresie firmę Autoboys może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

Dostawa

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

b) Za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru.

c) odbiór osobisty w podanych placówkach

3. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 400,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 400,00 zł brutto, wówczas Autoboys nalicza koszty przesyłki w wysokości 20,00 zł brutto. Kwota 20,00 zł brutto stanowi koszt jednej paczki. Gdy Kupujący wybierze jako formę płatności za towar płatność przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), koszty przesyłki pozostają takie same.

4. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

5. Termin dostawy wynosi:
> 1-2 dni robocze- w przypadku umów zawartych do godz. 13:00
> 2-3 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 13:00

6.Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Autoboys e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

7. Autoboys zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

8. Dostarczony produkt pozostaje własnością firmy autoboys.pl do chwili całkowitej zapłaty

9. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

10. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Autoboys zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Prawo odstąpienia

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez firmę Autoboys formularz odstąpienia, który jest dostępny pod adresem mailowym [email protected] , wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres:

Autoboys Firma Handlowo Usługowa
ul. Giżycka 7a
11-700 Mrągowo

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez firmę Autoboys niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

7. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 10 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego firma Autoboys wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

9. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

Reklamacje

1. Autoboys zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

3. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminie za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Autoboys. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się z firmą Autoboys telefonicznie (nr tel. 505 94 20 05).

4. Autoboys, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy, a Autoboys nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Autoboys odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

6. Autoboys nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

7. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

8.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

9. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

10. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego)

Postanowienia pozostałe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela firmie Autoboys niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez firmę Autoboys z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez firme Autoboys do systemu informatycznego użytkownika

Cookies (Ciasteczka)
„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Autoboys korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL
Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Autoboys podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

Załącznik 2
Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Firmę Handlowo Usługową Dorota Głowacka z siedzibą w Mrągowie, adres: ul. Gen. Wł. Andersa 18, 11-700 Mrągowo, zarejestrowaną w rejestrze działalności gospodarczej , NIP: PL 742-185-68-31, REGON: 191989936 (zwaną dalej „Autoboys“).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Autoboys oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Firma Autoboys przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Firma Autoboys przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Firmy Autoboys zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5 Firma Autoboys każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Autoboys może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:
a. nazwisko i imiona;
b. adres zamieszkania lub pobytu;
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
d. adres poczty elektronicznej;
e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

6. Autoboys, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Autoboys zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Firma Autoboys przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

Dodatkowe informacje

1. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.kup-opony.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

3.Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016

Navigation

Mój koszyk

Close
Viewed

Ostatnio oglądane

Close

Witamy ponownie!

A password will be sent to your email address.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories